Presse

Her kan du læse pressemeddelelser udsendt af Historisk Samfund for Århus Stift i forbindelse med foreningens virke og virksomhed. US STIFTS ÅRBØGER 2010

Årbogen indeholder følgende artikler om Østjylland.

I den første bringer museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, Hals Museum, en oversigt over krigsbegivenhederne og forholdene i Østjylland under Napoleons- og Englandskrigen 1807-1814. Han skildrer bl.a. de danske krigsforberedelser med opbygning af en række kystbefæstninger samt indkaldelse af bevogtningsstyrker, og fortæller desuden om etableringen af den optiske telegraflinie mellem Skagen og Kalundborg/København, der for første gang gjorde det muligt at sende telegrammer og signaler tværs over landet. Derudover beretter han om et antal bataljer mellem engelske flådefartøjer og de danske kaperbåde og roflotiller, der blev sat ind mod fjenden, efter at englænderne havde erobret eller ødelagt hele den danske flåde.

Dorte Wier fortæller i den følgende artikel om sin oldefar, arkitekt Peter Marius Wier, der fra ca. 1900 til 1935 virkede i Århus. Han var en af Anton Rosens medarkitekter i opbygningen af Landsudstillingen i 1909, og virkede som konduktør for Hack Kampmann, men står derudover bag en lang række byggeopgaver i Århus og Østjylland, såvel byejendomme og villaer som erhvervsbygninger, Præstegård og kirker. En række illustrationer viser karakteristiske træk fra hans byggearbejder.

Med Jeppe Netterstrøms artikel: Biskop, borgerskab og adel i Århus får vi et indblik i de mange magtkampe, som disse grupper førte i sidste halvdel af 1400-årene, og om udviklingen i byen frem mod reformationen. Her mistede den tidligere så magtfulde biskop endegyldigt positionen som byens førstemand og måtte overlade magten til kongen og borgerskabet.

I 2009-årbogen bragtes en artikel om de gamle vejvisersten – i granit og med indhuggede og påmalede bynavne -, der var dominerende langs de danske veje, før de nu velkendte rød/hvide vejskilte tog over fra omkring 1940’erne. I 2010-årbogen bringes i Kaj Vidkjær Andersens erindringsartikel fra vejskiltefabrikken Armefa – hvor han var ansat 1955-2006 – historien om, hvordan de moderne vejskilte er blevet produceret og har udviklede sig frem til i dag.

Med udgangspunkt i sin slægtshistorie har Jan Wibrand fortalt om købmandsslægten Bech i Århus, der i 200 år fra 1720 fostrede en halv snes købmænd, der virkede i Århus frem til omkring 1915. Blandt de seneste var Marcus Bech, hvis købmandsgård delvis er bevaret i Den Gamle By, men også de øvrige købmænd, deres familieforhold og købmandsgårde er med i en spændende skildring ud fra meget spredte kilder om deres virksomhed i byen.

Karsten Merrald Sørensen forsøger i en artikel om sognedannelsen i Østjylland i højmiddelalderen at skyde sig nærmere ind på, hvornår og af hvem sognene blev oprettet. Ved hjælp af bl.a. ejendomsforhold (fordeling mellem konge, kirke, adel og selvejerbønder), sognenes størrelse og kirkernes udseende og arkitektur giver han et bud på, hvordan det kan være foregået.

Årbogen slutter med Kenn Tarbensens oversigtsartikel over det seneste års nyudgivelser af lokalhistorisk litteratur fra hele det østjyske område. Der bringes bl. a. omtale af en bog om Århus Å og dens betydning, om Århus-borgmestrene Bernhardt Jensen og Flemming Knudsen og Århus Brandvæsens historie. Desuden er bl.a. omtalt bøger om Skanderborg, Hovedgård, Grenå, Favrskov, Silkeborg og Horsens samt jagthistorie fra Frijsenborg og andre østjyske godser.

Årbogen udsendes fast til medlemmer, men sælges også i løssalg til andre interesserede. Den kan erhverves ved henvendelse til Historisk Samfund, Østervangen 34, 8464 Galten (www.historisk-samfund-aarhus.dk) eller hellerik@os.dk).