Vedtægter

   Vedtægter for Historisk Samfund for Århus Stift

§ 1

Samfundets formål er at fremme oplysning af historisk art, at vække og værne sansen for stiftets historiske og forhistoriske minder og at øge interessen for den stedlige befolknings liv i tidligere tider.

§ 2

Formålet søges nået ved at udgive en årbog med lokalhistorisk indhold, at lade afholde møder med foredrag og lignende, at foretage udflugter fortrinsvis i stiftet under ledelse af historisk sagkyndige og at deltage i arbejdet for bevarelse og beskyttelse af værdifulde historiske og forhistoriske minder i stiftet.

§ 3

Optagelse i samfundet sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller på et af bestyrelsen anvist sted. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. For kontingentet får medlemmerne årbogen og i almindelighed gratis adgang til samfundets møder samt mulighed for at købe en række bøger og tidsskrifter til nedsat pris. Udmeldelse må ske inden 1. oktober.

§ 4

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen (hvert andet år 4 og hvert andet år 3), der desuden vælger 1-2 suppleanter (efter bestyrelsens bestemmelse) og 1 revisor. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen administrerer samfundets midler og forestår dets daglige ledelse.

§ 5

Foreningen tegnes af kassereren eller formanden eller næstformanden.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamling varsles skriftligt med angivelse af dagsorden til hvert medlem senest 14 dage før. På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden, fremlægges revideret regnskab, vælges bestyrelsesmedlemmer, suppleant/suppleanter og revisor. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives til bestyrelsen mindst 7 dage forinden. Sager på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder grund dertil, og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt og motiveret forslag herom.

§ 7

Opløsning af Historisk Samfund kan ske ved skriftlig afstemning, men kun med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8

I tilfælde af Historisk Samfunds opløsning tilfalder dets midler ”Øm Kloster Museum”

Vedtaget på generalforsamlingen 27. marts 2012.

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *